מדיניות פרטיות

 1. הוראות כלליות:
  1. אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של חברת “מ.פ ישראל מחר בע”מ”, ח.פ 516252053 (להלן: “ישראל מחר” ו/או “החברה”), וניתן באמצעותו לרכוש מנוי, לקרוא מאמרים, לצפות בסרטונים, להזמין הרצאות ועוד.
  2. כל שימוש באתר לרבות רכישת מנוי באתר מהווה הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון זה, אנא קראו את התקנון בעיון.
  3. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד.
 2. ביצוע וביטול פעולות:
  1. ‘ישראל מחר’ מאפשרת באמצעות אתר זה לצפות במידע רב, מאמרים, סרטים, כתבות ועוד וכן לרכוש מנוי לתקופות שונות בדרך קלה, נוחה ומהירה.
  2. מבצע הפעולה רשאי לפנות לחברה בבקשה לשינוי פרטי החיוב או לביטול הפעולה. ניתן לבטל את הפעולה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון, במייל או בוצעה באתר האינטרנט.
  3. ‘ישראל מחר’ תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.
  4. ביטולים יעשו על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
  5. האתר מאובטח באמצעות חברת ‘יעד שריג’ לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI.
  6. במידה והפעולה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל על כך מבצע הפעולה הודעה מתאימה, על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר עם משרדי החברה בטלפון: 055-9122121.
 3. הגבלת אחריות:
  1. חברת ‘ישראל מחר’ לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  2. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של החברה, וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.
  3. החברה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש  באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין החברה או מי מטעמה נושאים או יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
 4. התחייבות לפרטיות:
  1. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
  2. החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש באתר החברה ולא לעשות בו כל שימוש לצורכיה, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב בפנייה בדוא”ל לכתובת: [email protected]
  3. החברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  4. ‘ישראל מחר’ אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע מהחברה לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.
 5. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה יובאו להכרעה בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב יפו.
 6. אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.
 7.