LOGO_TV

'מחשבים מסלול' הפינה היומית

הבוקר עליתי להר הבית.
קשה היה להתעלם מהקשר בין ההפקרה הפושעת של מזבח

יהושוע בהר עיבל, לידי ידם המשחיתה של המוסלמים,
לבין המתחולל עכשיו בהר הבית.

image_print